กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา และนายวัฒนา กิติโสภากูล หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เข้าร่วมประชุม "ประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อำเภอบางละมุง"  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโป่ง ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งการจัดประชาคมดังกล่าวจัดขึ้นทั้ง ๑๑ อำเภอ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน