การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) โดยมอบหมายให้หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตการจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาหนองบัวแดง เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน