การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) โดยมอบหมายให้หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำ (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตการจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาหนองบัวแดง เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน