ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและวิธีประหยัดน้ำแก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและวิธีประหยัดน้ำแก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์


ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและวิธีประหยัดน้ำแก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

      วันที่ 12 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา  ณ สถานีผลิตน้ำแม่สะเรียง

     โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ได้จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำ การทำจาร์เทสต์ การใช้น้ำให้ประหยัดถูกวิธี  แจกสมุด แผ่นพับการขอใช้น้ำประปา แผ่นพับวิธีการประหยัดน้ำและคู่มือบริการประชาชน  เพื่อให้นักเรียนได้นำไปศึกษาเพิ่มเติม

เลื่อนขึ้นข้างบน