กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ข้อมูลบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ข้อมูลบริการผ่านช่องทางออนไลน์

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ข้อมูลบริการผ่านช่องทางออนไลน์

(วันนี้) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายชุมพล  วงศ์สินอุดม หัวหน้าจัดเก็บรายได้1  นางศุภางค์วดี เลวรรณ์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ข้อมูลช่องทางการชำระค่าน้ำประปา บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของกปภ. ที่สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก พื้นที่ดังกล่าวมีผู้ใช้น้ำที่มีหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ และมียอดแจ้งเตือนตัดมาตรค้างชำระเกิน 2 เดือน งานจัดเก็บรายได้1 จึงได้เสนอโครงการลงพื้นที่ โดยร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ การชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ แอฟพลิเคชั่น ตามนโยบาย 4.0 พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำภายในเวลาที่กำหนด เพื่อจะไม่ถูกตัดมาตร  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาหนี้ค่าน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ กปภ. ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการดูแลระบบประปาภายในบ้านอีกด้วย

งานลูกค้าสัมพันธ์  รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน