กปภ.เขต 10 จัดอบรมความรู้ IoT (Internet of Things) กับอุปกรณ์ในระบบประปาแก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 จัดอบรมความรู้ IoT (Internet of Things) กับอุปกรณ์ในระบบประปาแก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด


กปภ.เขต 10 จัดอบรมความรู้ IoT (Internet of Things) กับอุปกรณ์ในระบบประปาแก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมความรู้เรื่อง IoT (Internet of Things) กับอุปกรณ์ในระบบประปา โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่าย ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งพนักงานจากกองแผนและวิชาการ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

          สำหรับการอบรมความรู้ในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้แก่ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด บริษัทเอกชนชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในระบบสุขาภิบาลมาให้ความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 เพื่อเป้าหมายความสำเร็จของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน