กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิษณุโลกและศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิษณุโลกและศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว


กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิษณุโลกและศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)  มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายสุธี มาลีศรีผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ DSM และการจัดนิทรรศการ ประจำงบประมาณปี 2562 ณ ศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พิธีเปิดโครงการมีนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ และทีมงานมาตรวัดน้ำ ทีมงานน้ำสูญเสีย ทีมงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. 10 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายธรรมปพน  พานิชเลิศ  หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก ผู้กล่าวต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวมีพนักงานของศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลกเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมชมนิทรรศการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประหยัดน้ำตามหลัก 3R ด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน