กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาสุโขทัยและวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาสุโขทัยและวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว


กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาสุโขทัยและวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)  มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุธี มาลีศรีผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ DSM และการจัดนิทรรศการ ประจำงบประมาณปี 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

พิธีเปิดโครงการมีนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ และทีมงานมาตรวัดน้ำ ทีมงานน้ำสูญเสีย ทีมงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. 10 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนางพีรานุช รุ่งศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกล่าวต้อนรับคณะทำงาน

 กิจกรรมดังกล่าวมีเหล่านักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการผลิตน้ำและคุณภาพน้ำ" วิทยากรโดย นายพีรพล ธิคุณ นักวิทยาศาสตร์ 6กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และเรื่อง "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวัน" วิทยากรโดยนางสาวปองสิริ  พุทธขาว บุคลากร 6  กองบริหารทั่วไป นอกจากนี้ เหล่านักเรียนยังได้ชมนิทรรศการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประหยัดน้ำตามหลัก 3R เล่นเกมลุ้นรับของรางวัลอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน