กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กปภ.สำนักงานใหญ่ จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามโครงการ ITA (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กปภ.สำนักงานใหญ่ จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามโครงการ ITA


กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กปภ.สำนักงานใหญ่ จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามโครงการ ITA

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  10 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กปภ." มีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 จำนวนกว่า 120 คนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  10  

          การอบรมครั้งนี้  มีนางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย หัวหน้างาน8 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นำทีมวิทยากรจากกองกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กปภ.ร่วมถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  กปภ.  ตามโครงการ ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กปภ หรือ Integrity & Transparency Assessment) 

          จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ  ITA และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2562  มีหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 จำนวนกว่า 30 ท่านร่วมประชุมและทำแบบประเมิน  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

เลื่อนขึ้นข้างบน