การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่11/2562) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่11/2562)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่11/2562)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 11/2562 เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานการบิกจ่ายงบประมาณ , ภัยแล้ง , กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และนำปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์ช่วยกันคิดหาแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้ง แจ้งข่าวสารต่างๆ ร่วมทั้ง ค่านิยมองค์กร,แผนความเสี่ยง(BCP)และโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) และได้ฝากให้พนักงานทุกท่านช่วยกัน มุ่งมั่น ทำเพื่อปวงชน ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน