การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วม จัดกิจกรรมความโปร่งใสในการทำงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วม จัดกิจกรรมความโปร่งใสในการทำงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วม จัดกิจกรรมความโปร่งใสในการทำงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงาน ร่วมจัดกิจกรรมความโปร่งใสในการทำงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส" เพื่อให้พนักงานในสังกัด เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ กปภ. อันก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน