กปภ.เขต ๓ ร่วมโครงการ “๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๓ ร่วมโครงการ “๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์”


กปภ.เขต ๓ ร่วมโครงการ “๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์”

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาเพชรบุรี นำโดย นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต ๓ นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการ กปภ.สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๓ และ กปภ.สาขาเพชรบุรี ร่วมจัดการฝึกอบรมวิชาชีพในโครงการ "๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์" จัดฝึกอบรมในหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" ณ เรือนจำกลางเพชรบุรี (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสาธิต เอกวุฒิพล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการ "๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์" เป็นการประสานความร่วมมือ ๖ หน่วยงาน อันได้แก่ การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ องค์การตลาด (อต.) องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกรรมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ปรับเปลี่ยนความคิดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
      ในการนี้ กปภ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" โดยมีวิทยากร จาก กปภ.เขต ๓ และ กปภ.สาขาเพชรบุรี มาให้ความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของระบบประปา กระบวนการผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปาภายในบ้านเบื้องต้น การตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน การติดตั้งปั้มน้ำและการบำรุงรักษา การซ่อมแซมอุปกรณ์/ท่อภายในบ้าน การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ฯลฯ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ เมื่อกลับเข้าสู่สังคมต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน