งานแผนที่แนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กองฝึกอบรม 1 จัดอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ wmap 9.15c" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานแผนที่แนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กองฝึกอบรม 1 จัดอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ wmap 9.15c"


งานแผนที่แนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กองฝึกอบรม 1 จัดอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ wmap 9.15c"

งานแผนที่แนวท่อ (Gis) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กองฝึกอบรม 1 จัดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฎิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตร "การใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศศาสตร์ Wmap 9.15c" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในการนี้ นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน