กปภ.เขต 10 ประชุมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ประชุมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP )


กปภ.เขต 10  ประชุมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP )

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานการประชุมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP ) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกองและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 10

    การประชุมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCP ครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจและทบทวนบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะส่งผลต่อปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถรับมือและปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่องทันท่วงที เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน