กบง. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กบง. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กบง. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปา ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กปภ. โดยมีนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงินเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมดังกล่าวมีหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 จำนวน 26 สาขาจำนวน 65 คน เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          สำหรับ การจัดโครงการสนทนาประสาประปา มีพนักงานจากงานประมวลบัญชีและงานบัญชีเจ้าหนี้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินงบทำการ การจัดทำงบประมาณ การจัดทำข้อมูลแยกประเภทการรับเงินค่าติดตั้ง การดำเนินการคืนเงิน อปท. รวมทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชีและการเงิน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน