กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน


กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

      เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดย นายจำเนียร เมืองจันทร์ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  เป็นประธานในการประชุมปิดตรวจสอบหน่วยงาน (Exit Meeting) ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค นำโดยนายอภิรัตน์ เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 2 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.10 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน กปภ.ข.10 และพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้ การตรวจสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้ร่วมกันประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน โดยคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวม พิจารณาผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ตรวจพบ  การติดตามประเด็นข้อตรวจพบของ สตง. (ML)  อีกทั้งชี้แจงขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบและหารือร่วมกัน  เพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการตรวจสอบครั้งต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน