การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 ซอยเทพประธานพร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 ซอยเทพประธานพร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 ซอยเทพประธานพร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมพนักงานประปาในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ณ ซอยเทพประธานนพร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วและพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำ สอบถามความต้องการ ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ใช้น้ำมีความประสงค์ให้ กปภ.แก้ไข เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้ใช้น้ำต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน