รปก.๓ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำหลัก ๕ แห่ง ของกปภ.สาขาพัทยา (พ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำหลัก ๕ แห่ง ของกปภ.สาขาพัทยา (พ)


รปก.๓ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำหลัก ๕ แห่ง ของกปภ.สาขาพัทยา (พ)

       เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา  รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ ๓) พร้อมด้วยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำหลัก ๕ แห่ง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) หัวหน้างาน และพนักงาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ ๓) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้ง ร่วมหารือวางแนวทางแก้ไข ๓ แนวทาง ดังนี้

      ๑. เร่งสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มาผลิต – จ่ายในพื้นที่เมืองพัทยา

      ๒. จัดหาแหล่งน้ำดิบเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง

      ๓. เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้น โดย กปภ. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

      การลงพื้นที่ในครั้งนี้ รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ ๓) และผู้บริหาร กปภ.ข.๑ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ผ่านพ้นหน้าแล้งนี้ไปให้ได้ ดังค่านิยม กปภ. "มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน