การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ."หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์" อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ."หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์" อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ."หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์" อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายพงษ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน ๘ งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ."หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์" อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน