กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปา ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กปภ. โดยมีนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมดังกล่าวมีหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมพนักงาน กปภ.สาขา 26 สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    สำหรับการจัดโครงการสนทนาประสาประปาของกองระบบจำหน่าย มีนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย หัวหน้างานและพนักงานจากทั้ง 4 งานได้แก่ งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลและแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียประจำปี 2562-2563 การปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย 13 ข้อในส่วนของงานมาตรวัดน้ำ เช่น การล้างมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุดและซักซ้อมแนวทางการล้างมาตรวัดน้ำของ กปภ.ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนใหม่ตาม SLA ของ กปภ.และการประยุกต์ใช้ข้อมูล GIS การนำแผนที่ไปใช้งาน การจัดทำข้อมูล Water Coverage รวมทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับงานในกองระบบจำหน่าย ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน