กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมสายงาน ประจำเดือนกันยายน2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมสายงาน ประจำเดือนกันยายน2562


กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมสายงาน ประจำเดือนกันยายน2562

นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) และประชุมสายงาน ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.4 จ.สุราษฎร์ธานี

โดย ผอ.กปภ.ข.4 ได้มอบนโยบายการทำงานทั้งในส่วนของแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center หรือ GECC) การมุ่งพัฒนาองค์กรตามนโยบาย PWA 4.0 ในการปรับทิศทางการบริหารองค์กรโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริการลูกค้ารูปแบบใหม่ๆที่สร้างความพึงพอใจและภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับองค์กร พร้อมถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ กปภ. ในการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาที่ได้คุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรสมรรถนะสูงซึ่งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เลื่อนขึ้นข้างบน