โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลพระยืน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลพระยืน)


โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลพระยืน)

(วันนี้) วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. งานลูกค้าสัมพันธ์ นำรถ PWA Mobile Service เพื่อประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทราบเเละมาชำระค่าบริการ
โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ
 
เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา
รับแจ้งเรื่องท่อแตกรั่ว
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
 
ณ พื้นที่เทศบาลตำบลพระยืน (บ้านพระยืน) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
โดยมีวัตุถุประสงค์ เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำผู้สูงอายุในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำยังอาคารสำนักงาน, แนะนำการชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชั่น, ให้ความรู้การใช้น้ำประปาประหยัดอย่างถูกวิธี, แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง, ระบายตะกอนตรวจสอบคุณภาพน้ำในชุมชุน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำและ ใกล้ชิดชุมชน
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน