วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ศรีรักษ์ นายช่างเครื่องกล ๖ งานผลิต เข้าประชุมโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ศรีรักษ์ นายช่างเครื่องกล ๖ งานผลิต เข้าประชุมโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ศรีรักษ์ นายช่างเครื่องกล ๖ งานผลิต เข้าประชุมโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ศรีรักษ์ นายช่างเครื่องกล ๖ งานผลิต เข้าประชุมโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน