กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2563 ประชุม วางแผน ประสานงาน พบปะพูดคุยทำความเข้าใจ บอกกล่าวเล่าเรื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2563 ประชุม วางแผน ประสานงาน พบปะพูดคุยทำความเข้าใจ บอกกล่าวเล่าเรื่อง

14 มกราคม 2563


กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2563 ประชุม วางแผน ประสานงาน พบปะพูดคุยทำความเข้าใจ บอกกล่าวเล่าเรื่อง

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2563 โดยในการนี้ได้พบปะพูดคุย วางแผนการทำงาน นำเสนอข้อสั่งการจากท่าผู้ว่าการ กปภ. รายงานติดตามผลเรื่องน้ำสูญเสีย การออกติดตามโครงการเติมใจให้กันในการพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังสามเดือนที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าเข้าเป้าและต่ำกว่ากว่าเป้าที่กำหนด ตามหัวขอผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ผลการปฏิบัิติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ การจัดกีฬาภายใน กปภ.เขต 4 และผู้จัดการได้มอบหมายงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนให้แต่ละงานรับผิดชอบให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรและดูแลผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ วางแผนการการจ่ายน้ำจากโครงการที่จะขยายเขตการจ่ายน้ำ ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน