การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ นายสมัยโชค ชูความดี หัวหน้างาน ๘ งานตรวจสอบข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ นายสมัยโชค ชูความดี หัวหน้างาน ๘ งานตรวจสอบข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ นายสมัยโชค ชูความดี หัวหน้างาน ๘ งานตรวจสอบข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ นายสมัยโชค ชูความดี หัวหน้างาน ๘ งานตรวจสอบข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 

 

            วันอังคารที่  21 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ภายใต้การบริหารงาน โดยนางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ นายสมัยโชค ชูความดี หัวหน้างาน ๘ งานตรวจสอบข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง เข้าดำเนินการเป็นที่ปรึกษา ปลอดภัยในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ พร้อมตรวจสบกระบวนการควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศของ กปภ.สาขาปากพนัง

เลื่อนขึ้นข้างบน