กปภ.ข.10 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัยลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัยลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3


กปภ.ข.10 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัยลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ลงนามในบันทึกความร่วมมือ  "การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพ น้ำประปาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3" ร่วมกับนางศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยมีนางพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธี  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล รีสอร์ท แอนด์สปา      

          การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง กปภ.ข.10 กับศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในเขตสุขภาพที่ 3  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริการน้ำประปาของ 11 กปภ.สาขาใน  5 จังหวัด คือ กำแพงเพชร  ชัยนาท  นครสวรรค์  พิจิตรและอุทัยธานี มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยให้ถือว่า เป็นนโยบายจากผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน  ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมผลักดันนโยบายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทางห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ "คุณภาพน้ำประปา" ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน