กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินเพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างขยายระบบผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินเพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างขยายระบบผลิตน้ำประปา


กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินเพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างขยายระบบผลิตน้ำประปา

     เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ พร้อมทีมงานแผนงาน กองแผนและวิชาการ,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลกโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง  ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ  กปภ.สำนักงานใหญ่ โดยนายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการพร้อมทีมงาน จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพิษณุโลก  ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ม.4ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

      การจัดประชุมดังกล่าว มีผู้นำท้องถิ่นหลายฝ่าย อาทิ กำนันตำบลสมอแข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข รวมทั้งประชาชนหมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุม นับเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

เลื่อนขึ้นข้างบน