กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา


กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร หัวหน้างาน 8 งานแผนงาน กองแผนและวิชาการ, งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลกโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง  ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กปภ.สำนักงานใหญ่ โดยนายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการพร้อมทีมงาน จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพิษณุโลก  ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 บ้านคลองจันทร์ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

          สำหรับการจัดประชาคมรับความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้เพื่อขอความเห็นชอบ กรณีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบึงพระ (แห่งใหม่) โดยมีผู้นำชุมชนได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ กปภ. ใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบึงพระ(แห่งใหม่) อีกทั้งขยายเขตจำหน่ายน้ำมายังพื้นที่ นับเป็นการสร้างประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนให้เข้าถึงน้ำประปาคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค รองรับการขยายตัวของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน