กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)


กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง เพื่อใช้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)ปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง หมู่ที่ ๑ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๕๔๐ ขวด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นวางแผนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่  สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ ๙ โดยการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมจะสนับสนุนและก้าวเดินตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน... 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน