กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ตามโครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ตามโครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ.


กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ตามโครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ.

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ตามโครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของ กปภ.           

 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันแสดงเจตจำนงด้วยการกล่าวคำปฎิญาณตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยดำเนินการปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้าง กปภ. ให้มีค่านิยม กปภ. "มุ่งเน้นคุณธรรม " ให้มีการปฎิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน