กปภ.สาขาปากท่อจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาปากท่อจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย ผจก.ได้ติดตามผลการดำเนินงานของสาขาเดือนที่ผ่านมา, ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินการ GECC ประจำปี 2563และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดย ผจก.เน้นย้ำให้พนักงานในสังกัดปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามเจตนารมณ์ "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" นอกจากนี้ยังได้ระดมความคิดของพนักงานในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ อ.เชาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อนำมุมมองแนวคิดของพนักงาน ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน