กปภ.สาขามหาสารคาม ทำการล้างถังน้ำใสสถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามหาสารคาม ทำการล้างถังน้ำใสสถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


กปภ.สาขามหาสารคาม ทำการล้างถังน้ำใสสถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยนายณ.เณร  วัฒนกูล  ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ได้มอบหมาย    ให้งานผลิต นำโดยนายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริฐ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ทำการล้างถังน้ำใส ประจำปี 2563 สถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สะอาด และผู้ใช้น้ำเกิดความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ.เป็นภาพลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค และเป็นการปฏิบัติตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด ( WSP : Water Safety Plan) นอกจากได้ทำความสะอาดและภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว  กิจกรรมในครั้งนี้ยังเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

เลื่อนขึ้นข้างบน