กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2563 (Social distancing) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2563 (Social distancing)


กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2563 (Social distancing)

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง นำโดยนายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง หนง.และพนักงาน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2563 (Social distancing) ผจก.กปภ.สาขาตรัง  (1.) การติดตามมาตรการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)  (2.) นโยบาย ท่าน รก.ผวกและผู้บริหารทุกท่าน เน้นย้ำเรื่องลดน้ำสูญเสีย  ( 3.) แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนงาน ซึ่งโครงการจะต้องมีความพร้อมรูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5 พร้อม ไม่ติดปัญหาด้านข้อ  (4.)ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563  ( 5.) หัวหน้างานนำเสนอแผนงานที่ได้ดำเนินการแล้วในรอบเดือนที่ผ่ามมาและแผนงานที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน