กองบริหารทั่วไป จัดโครงการศึกษาดูงาน “การจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ.” กรจ. กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบริหารทั่วไป จัดโครงการศึกษาดูงาน “การจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ.” กรจ. กปภ.ข.10


กองบริหารทั่วไป จัดโครงการศึกษาดูงาน “การจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ.” กรจ. กปภ.ข.10

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป จัดโครงการศึกษาดูงาน "การจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ." โดยมีทีมงานน้ำสูญเสีย ทีมงานมาตรวัดน้ำและทีมงานแผนที่แนวท่อ (GIS) ของกองระบบจำหน่าย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการน้ำสูญเสีย ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    กิจกรรมดังกล่าว มีนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่พนักงานในสังกัด กบร. อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561-2565 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน