กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2563


กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2563

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC : Government Easy Contact Center) ประจำปี 2563

โดย กปภ.สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ได้มีการนำเสนอข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการตามเกณฑ์ประเมินศูนย์ราชการสะดวก อาทิ ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร, กระบวนการจัดการปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ,การบริหารจัดการด้านบริการตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเข้าสู่จุดบริการจนจบกระบวนการ, มาตรฐานการให้บริการลูกค้า,ความพร้อมในการบริการลูกค้าผ่านระบบ application, การประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในสถานการณ์ต่างๆ , การสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ เป็นต้น

 

โดยเป้าหมายของโครงการศูนย์ราชการสะดวก(GECC) มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพและสร้างความประทับใจในการเข้ามาใช้บริการมากที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน