กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส ครั้งที่ 3/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส ครั้งที่ 3/2563


กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส ครั้งที่ 3/2563

 เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน  2563 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้แก่ งานแผนงาน  งานแหล่งน้ำ งานโครงการก่อสร้าง 1-3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาสที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2563 โดยมอบนโยบายการทำงาน  1) มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อร่วมรับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ. 7 ประการ  2) แสดงเจตจำนง "กปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส" และลงนามพันธสัญญาร่วมขับเคลื่อน กปภ. สู่ความก้าวหน้าและยั่งยืน 3) หารือปัญหาและอุปสรรคการทำงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 4) ถ่ายทอดผลการดำเนินงานของ กปภ.ให้พนักงานในสังกัด กผว. รับทราบร่วมกัน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในกองแผนและวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แนวทางการตั้งงบประมาณปี 2565  และแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.  ต่อไป  พร้อมนี้ได้มีการลงคะแนนให้กับ ดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2563  ได้แก่  นายเกียรติศักดิ์  ราชเนตร หัวหน้างาน 8  งานแผนงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน