การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประชุมทบทวน ซักซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประชุมทบทวน ซักซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ

21 มิถุนายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประชุมทบทวน ซักซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ

🔷️ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสังกัด เพื่อทบทวน ซักซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

🔹️ ตามที่ กปภ.กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์และภารกิจของ กปภ. ตลอดจนมีการขับเคลื่อนแผนโดยผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หน่วยงานต้องมีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้จริง หน่วยงานต้องมีการสื่อสารให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการดำเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างทั่วถึง และหน่วยงานต้องมีการทบทวนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะทำให้ กปภ.สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าประชาชน

 ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทุกแผนที่ได้จัดทำไว้ในปีงบประมาณ 2562 อาทิ แผนรับมือกรณีเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว โรคระบาด โดยมีการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ์ดังกล่าว ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่จะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำมากำหนดแผนตอบโต้สถานการณ์ และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และยังได้มีการซักซ้อมแผนตามขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นจริง ผู้บริหารและพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่หยุดชะงัก

👉 ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ยังได้มอบหมายผู้บริหารทุกคนมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สร้างความเข้าใจเรื่องแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับพนักงานในสังกัด รวมทั้งเน้นว่าจะต้องมีการทบทวนแผนให้บ่อยขึ้น และนำไปปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน