กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงระบบ BCM ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงระบบ BCM ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงระบบ BCM ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยนายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ หลักการบริหารจัดการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ., ซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงระบบ (Business Continuity Management : BCM) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน