ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ข.4 ร่วมอบรมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ข.4 ร่วมอบรมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)


ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ข.4 ร่วมอบรมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง การประปาส่วนภูมิภาค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ " ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต4 โดยมีนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

การอบรม "การจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความหมายของคำว่า การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM) การควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ตลอดจนเข้าใจหลักการสำคัญและประโยชน์การทำ BCM, ข้อกำหนดระบบ BCM และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ.เขต และ กปภ.สาขาได้ตามมาตรฐาน มอก.22301-2556 ได้อย่างถูกต้อง 

เลื่อนขึ้นข้างบน