กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2563


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน  2563

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา ได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ "มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ." พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน อาทิเช่น 
1. การรักษามาความสะอาดตามพื้นที่ความรับผิดชอบ การปฎิบัติงานแต่ละสายงาน
2. ซักซ้อมการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุง ตาราง FACTOR F ใหม่
3. ติดตามการตอบแบบสอบถามแบบประเมินกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563, การรับรู้นโยบายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร, การรับรู้นโยบายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร, แบบประเมินกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประจำปี 2563 
4. ซักซ้อมแนวทางแก้ไขและการตอบผู้ใช้น้ำ การย้ายแนวท่อสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง(สะพานจันทรุเบกษา) ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา-แสนตอ ที่ กม.0+567 อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ได้แก่ นายองอาจ  กาญจนวิชานนท์  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6

เลื่อนขึ้นข้างบน