กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะทำงาน GECC สรุปผลการดำเนินการสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะทำงาน GECC สรุปผลการดำเนินการสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563


กปภ.ข.10 จัดประชุมคณะทำงาน GECC สรุปผลการดำเนินการสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563

        การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประธานคณะทำงาน GECC กปภ.ข.10 เปิดประชุมสรุปผลการดำเนินการสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563 มีผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

        การประชุมครั้งนี้  เป็นการรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินการส่งสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 อุปสรรคปัญหา ข้อเสนอแนะปรับปรุงของคณะอนุกรรมการที่ตรวจประเมิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสมัครรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.เขต 10 ในปี 2564 ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ส่งสมัคร GECC จำนวน 16 สาขา ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการจังหวัด 10 สาขา และผ่านการคัดกรองเอกสารจำนวน 8 สาขา โดยทั้ง 8 สาขาได้นำเสนอผลการดำเนินงานและได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GECC เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะมีการประกาศผลรับรองมาตรฐาน GECC ในปลายเดือนสิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน