กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นางสาวกฤติกา ธรรมสโร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม (ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าขนอม) ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ แบ่งเป็น 7 โซนนิทรรศการ 1 โถงกิจกรรมพิเศษ และพื้นที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจัดแสดงเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับกำเนิดไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้าและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ ทันสมัย และสามารถสะท้อนคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของสถานที่ได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ อุปกรณ์สาธิต และสื่อมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ พร้อมแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้ต่อไป เมื่อวันที่ 14 สิงหารม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน