กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาเรื่อง "แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย"ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กปภ. โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นผู้แทนกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมดังกล่าว มีนายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว ผจก.กปภ.สาขาพิจิตร พร้อมทีมงาน,หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมพนักงาน กปภ.สาขา 26 สาขาในสังกัด กปภ.ข.10เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร จังหวัดพิจิตร

          สำหรับการจัดโครงการสนทนาประสาประปาของกองระบบจำหน่ายครั้งนี้  นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นำทีมหัวหน้างานและพนักงานจากทั้ง 4 งานได้แก่ งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลและแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียประจำปี 2563-2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ, งานตรวจสอบ/วิเคราะห์ระบบ DMA, หัวข้อในส่วนของงานมาตรวัดน้ำ คือ เรื่องการดำเนินงานด้านมาตรวัดน้ำ งานลูกค้าสัมพันธ์เรื่องระบบการจัดการข้อร้องเรียนใหม่ตาม SLA ของ กปภ.,การปรับปรุงพื้นที่บริการเพื่อสมัครรับรองมาตรฐาน GECC และหัวข้อในส่วนของงานแผนที่แนวท่อ (GIS) คือเรื่องการดำเนินงานด้านแผนที่แนวท่อ อีกทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานในกองระบบจำหน่าย ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เลื่อนขึ้นข้างบน