กปภ.ข.4 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Mind ใจบริการ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Mind ใจบริการ"


กปภ.ข.4 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Mind ใจบริการ"

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Mind ใจบริการ" ให้แก่พนักงานในสังกัด กปภ.ข.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ ด้านการรับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ ทั้ง 24 สาขา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ เป็นวิทยากร โดยมีนายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธานเปิดการการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

 

สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมืออาชีพ สามารถนำทักษะด้านการบริการ ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร ตลอดจนทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงหน้าทีและบทบาทของการเป็นนักบริการที่ดี อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สอดคล้อกับนโยบายการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ กปภ. โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง กปภ.สาขา เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน