กปภ.ข.9 จัดกิจกรรม "ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 จัดกิจกรรม "ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปีงบประมาณ 2563

16 กันยายน 2563


กปภ.ข.9 จัดกิจกรรม "ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (คปอ.กปภ.ข.9) จัดกิจกรรม "ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปีงบประมาณ 2563
 
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 มอบหมายให้ น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 เป็นประธานนำพนักงาน ลูกจ้าง กปภ.ข.9 ทั้งหมด เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยรับฟังความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และ สาธิตการปฏิบัติจริงจาก ทีมวิทยากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เช่น ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้, จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ, วิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ, การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย, การใช้ถังดับเพลิง, การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้านผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธี, การฝึกดับเพลิงประเภทต่างๆ การอพยพไปยังจุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เป็นต้น
 
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตระหนักถึงความปลอดภัย ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและสูญเสียของสถานที่และสังคมโดยส่วนรวม
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน