กทส. กปภ.ข.10 จัดประชุม “การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและกำกับดูแลภายในองค์กร” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กทส. กปภ.ข.10 จัดประชุม “การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและกำกับดูแลภายในองค์กร”


กทส. กปภ.ข.10 จัดประชุม “การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและกำกับดูแลภายในองค์กร”

      เมื่อวันที่ 17กันยายน 2563 กองเทคโนโลยีสนสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดประชุมหัวข้อ"การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและกำกับดูแลภายในองค์กร"มีนายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง, หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      การประชุมครั้งนี้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร  กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ  สำนักงานใหญ่  โดยคุณสมยศ คชกิจจารักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 2  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าประชุมให้สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กปภ.สาขาได้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของ กปภ.และไม่เกิดประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน