กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรประจำปี 2563


กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรประจำปี 2563

       กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.เขต 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับวัสดุคงคลัง สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ประจำปี 2563 โดยมีทีมพนักงานจากงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดสำนักงาน กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้เพื่อให้การรับ-จ่ายสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรถูกต้อง มีตัวตนตรงตามบัญชีทะเบียนของแต่ละหน่วยงาน และเพื่อให้การตรวจนับพัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง และโปร่งใส ส่งผลให้การดำเนินงานของ กปภ.ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน