การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบางคล้า เข้าอบรมสัมมนาการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบางคล้า เข้าอบรมสัมมนาการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ


การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบางคล้า เข้าอบรมสัมมนาการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ด้วยวันที่ 28 กันยายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดยนายสมโภช สะมะโน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า พร้อมด้วยนางกรวรรณ  พุ่มแก้ว  นักบริหารงานทั่วไป7 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ซึ่งการเข้าอบรมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ. และการนำแผนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในหน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ซึ่งในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้ความเข้าใจ

ในกระบวนการต่างๆ เพิ่มขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน