กปภ.สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


กปภ.สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง โดยนางสาวกมลพัชร  ไทยเจริญ ผู้จัดการกปภ.สาขาขลุง มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน พบปะรับทราบปัญหาความต้องการ และนำบริการไปสู่ประชาชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกให้กับผู้ร่วมงานจำนวน 1,200 ขวด  ให้ความรู้เรื่องระบบประปา  และรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านโชคดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน