กปภ.เขต ๑ จัดประชุมมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดประชุมมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ

22 ธันวาคม 2563


กปภ.เขต ๑ จัดประชุมมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง กองตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง จัดประชุมเรื่อง "มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศและข้อควรระวังตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘" โดยมีนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีนายวรศักดิ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการกองตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง นายพัฒนา วัฒนากร ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางนันทภัค อมรศักดานันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ ฯลฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ ณ ห้องประชุม กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน